مقالات پژوهشی

مقالات ISI

Reliability-Based Life Cycle Assessment of the Concrete Slab in Bridges

2021 - | Civil and Environmental Engineering

Kia, Saeed, Vahid Shahhosseini, Mohammad Hassan Sebt, and Ofer Meilich. "Reliability-Based Life Cycle Assessment of the Concrete Slab in Bridges". Civil and Environmental Engineering 16.1 (2020): 170-183. https://doi.org/10.2478/cee-2020-0017 Web.
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Publisher:
SCIENDO , BOGUMILA ZUGA 32A, WARSAW, Poland, MAZOVIA, 01-811
ISSN / eISSN:1336-5835 / 2199-6512
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index
SJR: Q2

Check ISI Paper Link

Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm

2015 - | Slovak Journal of Civil Engineering

Kia, Saeed, Mohammad Hassan Sebt, and Vahid Shahhosseini. "Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm". Slovak Journal of Civil Engineering 23.1 (2015): 14-22. https://doi.org/10.1515/sjce-2015-0003 Web.
SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
Publisher:
SCIENDO , BOGUMILA ZUGA 32A, WARSAW, Poland, MAZOVIA, 01-811
ISSN / eISSN:1210-3896 / 1338-3973
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

Check ISI Paper Link

مقالات انگلیسی - بین المللی

Durability-based optimization of reinforced concrete reservoirs using artificial bee colony algorithm

2012 - | Global J. Res. Eng

Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Durability-based optimization of reinforced concrete reservoirs using artificial bee colony algorithm. Global J. Res. Eng., 12: 9-18.

Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using particle swarm algorithm

2012 - | Int. J. Civil Struct.

Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using particle swarm algorithm. Int. J. Civil Struct. Eng., 2: 1107-1121.

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran

2016 - | Turkish Journal of Engineering and Technology.

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran, S Kia, S Etehadi, MH Sebt, V Shahhosseini - Turkish Journal of Engineering and Technology. Vol, 2016

Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm

2015 - | Journal of Structural and Construction Engineering

Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm, GR Havaei, S Kia - Journal of Structural and Construction Engineering, 2015

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran

2015 - | National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran

Kia, Saeed and Etehadi, Sina and Sebti, Mohammad Hasan and Shahhosseini, Vahid,1395,Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran,3National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran,Gorgan,https://civilica.com/doc/527862

MPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

2016 - | National Congress On Civil Engineering

 Noori, Seyed Mohammad Amin and Banki, Mohammad Taghi and Kia, Saeed,1393,IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS,8th National Congress On Civil Engineering,Babol,https://civilica.com/doc/296427

 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,

2015 - | National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mecha

Hosseinzadeh, Mohsen and Sebt, Mohammad Hassan and Shahhosseini, Vahid and Kia, Saeed,1393,Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mecha

Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm

2017 - | National Congress on Civil Engineering

 KIA, Saeed and Ghasemi, Mohammad Reza,1392,Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm,7th National Congress on Civil Engineering,Zahedan,https://civilica.com/doc/217463

 

Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm

2014 - | Algorithm,international conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development

 KIA, Saeed and Shahhosseini, Vahid,1392,Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm,international conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development,Tabriz,https://civilica.com/doc/274763

,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM

2012 - | International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting,Tabriz)

Ghasemi, Mohammad Reza and KIA, Saeed,1391,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM,4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting,Tabriz,https://civilica.com/doc/206944

مقالات - فارسی

متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای

1387 - | پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمکین, علی و کیا, سعید,1387,متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/86550

کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در بهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی منشوری

1390 - | اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

قاسمی, محمدرضا و کیا, سعید,1390,کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در بهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی منشوری,اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/137910

کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات دربهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی پیرامونی

1391 - | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران

قاسمی, محمدرضا و کیا, سعید,1391,کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات دربهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی پیرامونی,نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران,اصفهان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/166333

بهینه سازی تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

1391 - | دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

کیا, سعید و قاسمی, محمدرضا,1391,بهینه سازی تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر به کمک الگوریتم اجتماع ذرات,دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/166963

CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM

1391 - | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

Ghasemi, Mohammad Reza و KIA, Saeed,1391,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM,چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی ,تبریز,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/206944

Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm

1392 - | هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران

KIA, Saeed و Ghasemi, Mohammad Reza,1392,Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm,هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران,زاهدان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/217463

مقایسه رفتاربتن فوق توانمندباالیاف فولادی UHPFRC با NSC و HPC

1392 - | اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و ممتازجهرمی, آزاده,1392,مقایسه رفتاربتن فوق توانمندباالیاف فولادی UHPFRC با NSC و HPC,اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان,یزد,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/252126

بررسی شرایط و الزامات روسازی راه های کشور به کمک بتن غلتکی یا بتن غلطکی ترکیبی در کشور بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصاد طرح

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

احمدی, سیداسماعیل و شاه حسینی, وحید و کیا, سعید,1392,بررسی شرایط و الزامات روسازی راه های کشور به کمک بتن غلتکی یا بتن غلطکی ترکیبی در کشور بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصاد طرح,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255376

مقایسه هزینه وزمان ساخت سازه های خاکی فلزی بادیگرروشهای ساخت پل با نگاهی به تقاطع بزرگراه های باقری ـ بابایی

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و صادقیان فر, علیرضا,1392,مقایسه هزینه وزمان ساخت سازه های خاکی فلزی بادیگرروشهای ساخت پل با نگاهی به تقاطع بزرگراه های باقری ـ بابایی,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255582

کاربرد شبکه هوش مصنوعی در مدیریت پروژه عمرانی

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

خلیلیان, شهرزاد و شاه حسینی, وحید و کیا, سعید,1392,کاربرد شبکه هوش مصنوعی در مدیریت پروژه عمرانی,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255686

روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینه ها با نگاهی به روش ساخت سرستون های پروژه صدر

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و صادقیان فر, علیرضا,1392,روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینه ها با نگاهی به روش ساخت سرستون های پروژه صدر,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255764

جایگزین های آزبست برای ساخت و ساز پایدار

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

محمدزاده, رضا و سایبانی, مصباح و کیا, سعید,1393,جایگزین های آزبست برای ساخت و ساز پایدار,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256413

استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

کیا, سعید و مکنون, رضا و اتحادی, سینا,1393,استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256437

استفاده از سیستم مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پل بزرگ کارون 4بزرگترین پل کشور

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و یعقوب الاملی, حسین و خوشنویسان, کامران و کیا, سعید,1393,استفاده از سیستم مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پل بزرگ کارون 4بزرگترین پل کشور,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256438

انتخاب و استفاده بهینه ماشین آلات

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و پهلوان, محمدرضا و لنگری علی محمد, منصور و کیا, سعید,1393,انتخاب و استفاده بهینه ماشین آلات,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256441

آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و رحمتی, امیرعباس,1393,آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256444

بررسی چالش های فرا روی تأمین منابع مالی در پروژه های طرح و ساخت وارائه راه کار های عملیاتی

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

حسین زاده, محسن و شاکری, اقبال و کیا, سعید,1393,بررسی چالش های فرا روی تأمین منابع مالی در پروژه های طرح و ساخت وارائه راه کار های عملیاتی,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256450

بررسی لزوم توانمندیهای تجهیزاتی شرکتهای پیمانکاری

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و لنگری علیمحمد, منصور و پهلوان, محمدرضا و کیا, سعید,1393,بررسی لزوم توانمندیهای تجهیزاتی شرکتهای پیمانکاری,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256454

بررسی نقش فرایند تدارکات در تأخیرات پروژههای EPC مبتنی بر موردکاوی تأخیرات پروژههای 35 ماهه ساخت پالایشگاه در پارس جنوبی

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

اهری پور, المیرا و محمدزاده, رضا و شاه حسینی, وحید و کیا, سعید,1393,بررسی نقش فرایند تدارکات در تأخیرات پروژههای EPC مبتنی بر موردکاوی تأخیرات پروژههای 35 ماهه ساخت پالایشگاه در پارس جنوبی,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256459

بررسی اثرات چرخه حیات زیست محیطی و اقتصادی پل ها با بکارگیری بتن های UHPFRC

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و جلیلی فر, حسن و کیا, سعید و اتحادی, سینا,1393,بررسی اثرات چرخه حیات زیست محیطی و اقتصادی پل ها با بکارگیری بتن های UHPFRC,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256462

بررسی تاخیرات در فاز اجرای چرخه حیات پروژه های عمرانی

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و حاتمیان فر, مزدک و کیا, سعید,1393,بررسی تاخیرات در فاز اجرای چرخه حیات پروژه های عمرانی,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256463

شناخت ، بررسی و پیشگیری ادعاها و اختلافات قراردادی

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و پهلوان, محمدرضا و لنگری علی محمد, منصور و کیا, سعید,1393,شناخت ، بررسی و پیشگیری ادعاها و اختلافات قراردادی,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256481

مدیریت ریسک در روش های تأمین منابع مالی سبد پروژه های عمرانی دو عاملی

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

کیا, سعید و اردشیر, عبدالله و اتحادی, سینا,1393,مدیریت ریسک در روش های تأمین منابع مالی سبد پروژه های عمرانی دو عاملی,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256497

بررسی ساخت نیروگاه هلیواستاتی در شهر بوشهر در تقابل با نیروگاه اتمی بوشهر

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و یزدان پناه, محمود,1393,بررسی ساخت نیروگاه هلیواستاتی در شهر بوشهر در تقابل با نیروگاه اتمی بوشهر,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256624

تعمیر سازه های فولادی با وصله های FRP

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

شاه حسینی, وحید و آئین, علی و کیا, سعید,1393,تعمیر سازه های فولادی با وصله های FRP,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256646

بررسی پروژه های زیربنایی با معیارهای توسعه پایداربنادر تفریحی و مسافری کوچک

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

نوری, سیدمحمدامین و شاکری, اقبال و کیا, سعید,1393,بررسی پروژه های زیربنایی با معیارهای توسعه پایداربنادر تفریحی و مسافری کوچک,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256690

بررسی جایگاه مهندسی ارزش و اهمیت اجرای آن در پروژه های عمرانی

1393 - | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

شاه حسینی, وحید و جبه داری, محمدعلی و کیا, سعید,1392,بررسی جایگاه مهندسی ارزش و اهمیت اجرای آن در پروژه های عمرانی,کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری,تبریز,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/272472

بررسی مدل تسلیح درتقویت سازه های احداث شده با مصالح بنایی

1393 - | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

شاه حسینی, وحید و اتحادی, سینا و کیا, سعید,1392,بررسی مدل تسلیح درتقویت سازه های احداث شده با مصالح بنایی,کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری,تبریز,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/272923

Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm

1393 - | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

KIA, Saeed و Shahhosseini, Vahid,1392,Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm,کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری,تبریز,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/274763

ارزیابی هزینه چرخه عمرماشین آلات پل بتنی بابتن UHPFRC و بتن متداول

1393 - | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

شاه حسینی, وحید و محمودزاده, علیرضا و تقوی مطلق, سیدمهدی و کیا, سعید,1393,ارزیابی هزینه چرخه عمرماشین آلات پل بتنی بابتن UHPFRC و بتن متداول,هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران,بابل,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/296063

IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

1393 - | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

Noori, Seyed Mohammad Amin و Banki, Mohammad Taghi و Kia, Saeed,1393,IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS,هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران,بابل,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/296427

کاربرد شبکه عصبی در مدیریت اطلاعات سیستم MISپروژه های زیرساخت عمرانی

1393 - | اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران

نقاش طوسی, حسین و کیا, سعید و اتحادی, سینا,1393,کاربرد شبکه عصبی در مدیریت اطلاعات سیستم MISپروژه های زیرساخت عمرانی,اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/325837

Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran

1393 - | اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران

Hosseinzadeh, Mohsen و Sebt, Mohammad Hassan و Shahhosseini, Vahid و Kia, Saeed,1393,Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/325847

کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی وچرخه حیات پروژه

1393 - | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

کیا, سعید و سبط, محمدحسن و شاه حسینی, وحید و نقاش طوسی, حسین و حسین زاده, محسن,1394,کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی وچرخه حیات پروژه,دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران,تبریز,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/363928

پایش دوام در بتن های الیافی هوشمند پرتوان در المان ها سازه های بتنی شهری مطالعه موردی بنا های شهر تهران

1393 - | کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری

کیا, سعید و حسین زاده, محسن و سبط, محمد حسن و شاه حسینی, وحید,1394,پایش دوام در بتن های الیافی هوشمند پرتوان در المان ها سازه های بتنی شهری مطالعه موردی بنا های شهر تهران, کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری ,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/389771

بررسی مشخصات مهندسی و مدیریت ساخت اجرای سازه های سبک فولادی LSF و نقش آن در بهبود شاخص های ساخت

1393 - | اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

هوایی, غلامرضا و کیا, سعید,1393,بررسی مشخصات مهندسی و مدیریت ساخت اجرای سازه های سبک فولادی LSF و نقش آن در بهبود شاخص های ساخت,اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/400926

بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری

1393 - | اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

هوایی, غلامرضا و کیا, سعید,1393,بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری,اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/400967

ارزیابی ریسک قرارداد های اجرای تونل با دستگاه TBM توسط آنالیز درخت خطا

1395 - | اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

دریایی سرابی, مهدی و کیا, سعید و اتحادی, سینا,1395,ارزیابی ریسک قرارداد های اجرای تونل با دستگاه TBM توسط آنالیز درخت خطا,اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/511127

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran

1395 - | سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

Kia, Saeed و Etehadi, Sina و Sebti, Mohammad Hasan و Shahhosseini, Vahid,1395,Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran,سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/527862

تحلیل و بررسی منحنی تغییر مکان نیرو در سازه های دال و دیوار

1395 - | سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

طاحونی, شاپور و امینی, محمد و کیا, سعید و اتحادی, سینا,1395,تحلیل و بررسی منحنی تغییر مکان نیرو در سازه های دال و دیوار,سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/527863

تحلیل و محاسبه نسبت شکل پذیری و ضریب رفتار در سازه های دال و دیوار

1395 - | سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

طاحونی, شاپور و امینی, محمد و کیا, سعید و اتحادی, سینا,1395,تحلیل و محاسبه نسبت شکل پذیری و ضریب رفتار در سازه های دال و دیوار,سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/527864

مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP

1395 - | سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

دریایی سرابی, مهدی و کیا, سعید و اتحادی, سینا,1395,مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP,سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/527865

بررسی سختی قاب های تونلی در سازه های بلند مرتبه توسط منحنی تغییر مکان نیرو به کمک روش تحلیل دینامیکی

1395 - | همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک

کیا, سعید و لوءلوء, فربد و اتحادی, سینا,1395,بررسی سختی قاب های تونلی در سازه های بلند مرتبه توسط منحنی تغییر مکان نیرو به کمک روش تحلیل دینامیکی,همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/566460

بررسی روسازی به کمک اساس و زیر اساس بتنی فوق توانمندبا الیاف فولادی در روسازی آسفالتی راه های ایران

1395 - | همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک

کیا, سعید و لوءلوء, فربد و اتحادی, سینا,1395,بررسی روسازی به کمک اساس و زیر اساس بتنی فوق توانمندبا الیاف فولادی در روسازی آسفالتی راه های ایران,همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/566461

کاربرد بتن غلتکی فوق توانمند با الیاف فولادی در چرخه حیات راه با دوام بالادر جاده عملکردی در صنعت آزمون های جاده ای خودرو

1395 - | سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

کیا, سعید و لوءلوء, فربد,1395,کاربرد بتن غلتکی فوق توانمند با الیاف فولادی در چرخه حیات راه با دوام بالادر جاده عملکردی در صنعت آزمون های جاده ای خودرو,سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/566644

تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار

1395 - | دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

رضایی, فریدون و سنگنیان, علی و امینی, محمد و کیا, سعید,1395,تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار,دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/568511

روش های مهار دیوارهای میانقابی به منظور کاهش اثرات مخرب سازه ای آنها

1395 - | چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

طاحونی, شاپور و شبانکاره, سید محسن و امینی, محمد و کیا, سعید,1395,روش های مهار دیوارهای میانقابی به منظور کاهش اثرات مخرب سازه ای آنها,چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/568667

تحلیل و بررسی تاثیر مودهای ارتعاشی بر رفتار دینامیکی المان های پوسته ای مخازن مدفون

1395 - | چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

طاحونی, شاپور و شبانکاره, سید محسن و امینی, محمد و کیا, سعید,1395,تحلیل و بررسی تاثیر مودهای ارتعاشی بر رفتار دینامیکی المان های پوسته ای مخازن مدفون,چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/568668

بررسی تاثیر تغییر ابعاد مخازن بتنی مدفون بر بهینه سازی مصالح و اندرکنش المان های پوسته ای

1395 - | چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

طاحونی, شاپور و شبانکاره, سید محسن و امینی, محمد و کیا, سعید,1395,بررسی تاثیر تغییر ابعاد مخازن بتنی مدفون بر بهینه سازی مصالح و اندرکنش المان های پوسته ای,چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/568669

بررسی طبقه نرم در قاب های بتن مسلح دارای میانقاب های مصالح بنایی

1395 - | چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

طاحونی, شاپور و شبانکاره, سید محسن و امینی, محمد و کیا, سعید,1395,بررسی طبقه نرم در قاب های بتن مسلح دارای میانقاب های مصالح بنایی,چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/568670

بررسی رفتار لرزه ای میراگر ترکیبی slit,tadas در اتصال تیر به ستون و بدست آوردن بهترین حالت در تغییرات c,b

1395 - | هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

کیا, سعید و عبدالله زاده, غلامرضا,1395,بررسی رفتار لرزه ای میراگر ترکیبی slit,tadas در اتصال تیر به ستون و بدست آوردن بهترین حالت در تغییرات c,b,هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/610125

بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی

1396 - | اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

ترابی, زهرا و ترابی, ناصر و کیا, سعید,1396,بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی,اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار,همدان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/673609

بهینه سازی پارامتر های هندسی تیر های عریض قاب های خمشی بتن مسلح ناشی از تیوری منحنی های شکست

1396 - | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

ترابی, زهرا و ترابی, ناصر و کیا, سعید,1396,بهینه سازی پارامتر های هندسی تیر های عریض قاب های خمشی بتن مسلح ناشی از تیوری منحنی های شکست,چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/719159

بهینه سازی پارامتر های هندسی تیر های عریض قاب های خمشی بتن مسلح ناشی از تیوری منحنی های شکست

1396 - | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

ترابی, زهرا و ترابی, ناصر و کیا, سعید,1396,بهینه سازی پارامتر های هندسی تیر های عریض قاب های خمشی بتن مسلح ناشی از تیوری منحنی های شکست,چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/719159

اثر عوامل هندسی موثر بر منحنی های بار افزون قاب های خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض

1396 - | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

ترابی, زهرا و ترابی, ناصر و کیا, سعید,1396,اثر عوامل هندسی موثر بر منحنی های بار افزون قاب های خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض,چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/719160

کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه

1396 - | کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین

درولی, شهرام و کیا, سعید و حسین زاده, محسن,1396,کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه,کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/723412

021-22297564

تلفن

0912-7136971

موبایل

skia@aut.ac.ir

ایمیل

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، جنب پاساژ نارون، پلاک ۸۰، طبقه ۴ ام، واحد۱۳

آدرس

۱۹۵۴۹۶۵۹۹۸

کدپستی

021-22828569

فکس